BẢN QUYỀN THUỘC VỀ XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO KHÁNH HÒA